Domovní řád

Toto je Domovní řád, který upravuje vztahy mezi Poskytovatelem a Podnájemcem v souvislosti s provozem kancelářského centra Poskytovatele. Provozní řád může být průběžně upravován. Podnájemce, kromě všech ostatních pravidel, opatření a/nebo postupů, které se týkají Kancelářských prostor a Kanceláří Podnájemce, bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

Prostory

 1. Podnájemce se zavazuje zajistit, aby jeho Členové, zaměstnanci, hosté, dodavatelé jakož i jeho zákazníci vstupující do Kancelářských prostor i Budovy, jednali v souladu s Domovním řádem, řídili se bezpečnostními směrnicemi, předpisy o používání klíčů a využívání parkoviště a je povinen dodržovat další předpisy vztahující se na ostatní uživatele Budovy.
 2. Poskytovatel při nastěhování do Kanceláře požádá Podnájemce, aby podepsal převzetí prostor, nábytku a zařízení, které bude oprávněn užívat. V tomto seznamu bude uveden záznam o stavu uvedeného zařízení a informace o používání klíčů, čipů a vstupních karet, které mu byly vydány.
 3. Všechny čipy, klíče a přístupové karty, které Podnájemce obdrží od Poskytovatele, jsou a zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele nebo vlastníka Budovy. Podnájemce není oprávněn zhotovovat si žádné kopie těchto klíčů nebo vstupních/přístupových karet a je povinen neumožnit komukoliv třetímu, aby tyto klíče, čipy nebo vstupní/přístupové karty používal bez souhlasu Poskytovatele. Každou ztrátu čipů, klíčů nebo vstupních karet je Podnájemce povinen ihned ohlásit Poskytovateli a zároveň je povinen uhradit náklady na zhotovení náhradních klíčů nebo vstupních/přístupových karet nebo výměnu zámku, příp. dalších vícenákladů, jež by v této souvislosti vznikly. Při opuštění kancelářského centra mimo běžnou pracovní dobu je Podnájemce povinen při svém odchodu zamykat dveře od Kanceláře a od Kancelářského centra. Cílem tohoto opatření je zajistit bezpečnost osob a majetku v Kancelářském centru.
 4. Spolu s užíváním Kanceláře je Podnájemce oprávněn k nevýhradnímu užívání společných prostor v Budově, a to výhradně za účelem příjezdu a přístupu ke Kanceláři a odjezdu a odchodu z Kanceláře, a to způsobem, který nesmí rušit ani jinak omezovat ostatní nájemce Budovy.
 5. Podnájemce se zavazuje užívat pouze vyhrazená parkovací místa Poskytovatele a neužívat k parkování žádné jiné části podzemní garáže pod Budovou. Podnájemce je povinen užívat vyhrazená parkovací stání způsobem, který nesmí rušit ani jinak omezovat ostatní nájemce Budovy.
 6. Poskytovatel umožní Podnájemci na jeho žádost uvést jeho obchodní jméno (firmu) včetně Loga na seznamu firem u vchodu do Prostor i v prostorách recepce centra. Výrobu a umístění výše popsaných informačních a reklamních zařízení zajistí Poskytovatel na náklady Podnájemce.
 7. Kancelářské prostory jsou z bezpečnostních důvodů monitorovány kamerami.
 8. Podnájemce je povinen zajistit, aby manipulace a používání jakéhokoliv vybavení, technického a technologického zařízení a přístrojů v Kanceláři (dále jen „Vybavení“) bylo prováděno dle příslušných pokynů pro takovéto vybavení, a aby používání a manipulace s tímto vybavením byla prováděna pouze osobami pro takovéto užívání nebo manipulaci školenými, oprávněnými nebo kvalifikovanými. Vyjma obvyklých kancelářských zařízení (počítač, kopírka, telefon apod.) smí Podnájemce v Kanceláři instalovat nebo umísťovat jakákoli technická zařízení pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Podnájemce není oprávněn instalovat jakékoliv vybavení mimo Kancelář v Kancelářských prostorech a Budově.
 9. Podnájemci a jejich Členové jsou povinni se řídit dalšími pravidly a nařízeními, která Poskytovatel určí a sdělí Podnájemci, a to i prostřednictvím emailu, včetně pravidel BOZP a požární ochrany.
 10. Odpočinkové místnosti a terasy, které jsou částí Kancelářských prostor, jsou určeny k užívání Členům všech Podnájemců a slouží pouze k dočasnému používání, nejsou určeny pro nepřetržitou, každodenní práci, nejsou v žádném případě určeny Hostům (návštěvy, dodavatelé, zaměstnanci, Podnájemce) pro samostatný vstup a využití, přístup Hostů je možný pouze za doprovodu a stále přítomnosti Člena Podnájemce v počtu nepřevyšující 3 Hosty. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvale zamezit Hostům přístup do odpočinkových místností nebo teras z důvodů nadlimitního počtu Hostů či dočasně z důvodu přípravy či pořádání seminářů a akcí pro Členy ostatních Podnájemců.
 11. Jednání ve společných prostorách. Podnájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele vést obchodní jednání s Klienty/externími osobami Podnájemce ve Společných prostorech Kancelářského centra tj. odpočinkových zónách, halách, chodbách ani v prostorách recepce bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pro tyto účely by měly být vždy využity Denní kanceláře nebo Zasedací místnosti.
 12. Členové a Hosté Podnájemce se musí chovat profesionálně; musí vždy nosit formální oděv, jak je běžné při obchodních jednáních, a musí dbát na to, aby hlukem nerušili ostatní Podnájemce.
 13. Podnájemce se zavazuje zajistit, aby jeho členové a hosté (návštěvy, dodavatelé, zaměstnanci, spolupracovníci, klienti a zákazníci podnájemce) měli v budově, kancelářských prostorách a společných prostorách nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, zejména roušku (ústenku), respirátor, ochrannou masku, šátek, nákrčník atp. Pronajímatel je oprávněn neumožnit vstup osoby, která tuto povinnost nesplňuje, do budovy, kancelářských prostor a/nebo společných prostor. Tato povinnost podnájemce platí po dobu, kdy je obdobná povinnost stanovena pro veřejná místa a/nebo vnitřní prostory krizovým opatřením, rozhodnutím či jiným obdobným úkonem vlády České republiky či kteréhokoli jiného orgánu státní správy (zejm. Ministerstva zdravotnictví ČR či Ministerstva vnitra ČR), které bylo vydáno ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či jiného obdobného právního předpisu. 

 

Podnájemce ani žádný jeho Člen či Host nesmí:

 1. Užívat Kancelář a Kancelářské prostory k jiným než obvyklým administrativním (kancelářským) činnostem, zejména neužívat Kancelář způsobem, který je neslučitelný s jejím funkčně technickým určením a při jejím užívání neomezovat ostatní uživatele Kancelářských prostor zejména nadměrným hlukem, prachem, zápachem nebo zvýšeným výskytem osob (zaměstnanci, spolupracovníci, klienti, návštěvy apod.) neúměrného rozloze a funkčnímu určení Kanceláře.
 2. Provádět jakoukoliv činnost, u které se přiměřeně předpokládá, že bude rušivá či nebezpečná, ať už pro Poskytovatele jeho zaměstnance, návštěvy a majetek či pro ostatní Podnájemce.
 3. Využívat elektrický proud nad běžný způsob užití. Pokud Poskytovatel písemně neodsouhlasí jiné užití elektrického proudu Podnájemcem, včetně odpovídající ceny, smí podnájemce užívat elektrický proud pouze za účelem běžného svícení, provozu osobních počítačů a drobných přístrojů.
 4. Na okna, dveře svých Kanceláří ani na jiná místa umisťovat jakékoliv nápisy či označení, instalovat antény či telekomunikační linky a zařízení, či jiným způsobem měnit Kanceláře, nebo do nich přinášet další nábytek.
 5. Nechávat během pracovní doby ani po jejím skončení otevřené dveře vedoucí do chodby, únikové dveře ani dveře spojující jednotlivé chodby. V případě, že tak Podnájemce učiní, ponese z bezpečnostních důvodů případné riziko. Podnájemce nesmí blokovat chodby, haly, výtahy a schodiště ani je využívat k jinému účelu než pro pohyb po budově. Veřejné prostory může Podnájemce využívat pouze se souhlasem Poskytovatele a tyto prostory musí vždy udržovat v čistotě, aby působily reprezentativně.
 6. Vynášet z Kanceláří do Společných prostor jako např. na terasy, společných chodeb či do jiných venkovních prostor Kancelářského centra i Budovy, ani umísťovat tam, jakékoli vybavení či jiné věci ve vlastnictví Poskytovatele nebo vlastníka Budovy (zejména židle, lavice, stoly, skříně, slunečníky, popelníky apod.); vlastní vybavení či jiné věci je Podnájemce oprávněn vynášet a umísťovat výlučně na základě předchozí písemné dohody s Poskytovatelem obsahující zejména specifikaci a počet vybavení (věcí) s tím, že Podnájemce je povinen soustavného dohledu nad takovým vybavením (věcmi) vneseným/umístněným na terasu/jiný venkovní prostor Kancelářského centra (Budovy), zejména za účelem předcházení pádu vybavení/věcí z terasy/venkovních prostor. Podnájemce je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti Podnájemce dle tohoto odstavce; sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu újmy v plné výši. Podnájemce se zavazuje zprostit Poskytovatele veškerých nároků třetích osob uplatněných vůči Poskytovateli z titulu náhrady újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s porušením kterékoliv z povinností Podnájemce dle tohoto odstavce ze strany Podnájemce; zproštění ve smyslu této smlouvy znamená, že Podnájemce nároky třetích osob uplatněné vůči Poskytovateli v souvislosti s porušením tohoto odstavce ze strany Podnájemce v plné výši splní.
 7. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele vodit do Kancelářského centra ani Kanceláře zvířata.
 8. Kouřit v jakýchkoliv prostorách Budovy a Kancelářského centra. Kouření je zakázáno ve veškerých prostorech kancelářského centra tj. i v Kancelářích, zasedacích místnostech, společných prostorech i venkovních terasách.
 9. Provádět jakýkoli zásah do stavebně technických konstrukcí, součástí nebo příslušenství Kanceláře (přemísťování příček, odstraňování příček, malování, zásahy do kabelů, úpravy podlah apod.) bez písemného souhlasu Poskytovatele. Poruší-li Podnájemce tuto svou povinnost, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Právem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
 10. Využívat služby s cílem provádět či vykonávat jakoukoliv nelegální činnost. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit poskytování služeb a/nebo zrušit tuto smlouvu, pokud dojde k názoru, že Kancelářské prostory nebo adresa Poskytovatele jsou používány ve spojitosti s možnou nelegální či podvodnou činností nebo činností, která může být v rozporu se zákony nebo vládními předpisy.
 11. Vnést, umístit, používat, spravovat zdraví škodlivé látky, zamořující nebo znečišťující materiály, jedovaté látky nebo odpady, infekční materiál, ropné produkty, azbest nebo azbest obsahující materiály, hořlavé, zápalné nebo výbušné kapaliny, chemikálie ani látky (s výjimkou těch, které souvisí s obvyklým užíváním kancelářských prostor), ani to umožnit někomu jinému.
 12. V nepřiměřené míře obtěžovat ostatní Podnájemce hlukem, kouřem, prachem, plyny, pachem, světlem, stíny, otřesy a jinými podobnými účinky.
 13. Provádět činnosti spojené s vařením mimo hlavní kuchyňku k tomuto účelu určenou a produkovat zápach, který by se šířil ve Společných prostorách.
 14. Shromažďovat odpad mimo odpadní nádoby pořízené a rozmístění v Společných prostorách pro tento účel.
 15. Brát, kopírovat nebo používat jakékoliv informace či duševní vlastnictví, které patří jiným Podnájemcům či jejich Členům nebo Hostům — platnost tohoto ustanovení trvá i po ukončení Smlouvy.
 16. Za jakýmkoliv účelem brát, kopírovat nebo používat název Scott & Weber nebo jakákoliv jiná obchodní jména Poskytovatele, ochranné známky, značky služby, loga, vizuály a ostatní identifikátory či ostatní duševní vlastnictví, či upravovat nebo měnit jejich verze, nebo bez souhlasu Poskytovatele za jakýmkoliv účelem brát, kopírovat nebo používat jakoukoliv fotografii či vypodobnění jakékoliv části Kancelářských prostor — platnost tohoto ustanovení trvá i po ukončení Smlouvy.
 17. Využívat Kancelářské prostory způsobem, jenž sebou přináší časté návštěvy veřejnosti (např. maloobchodní prodej, multi-level, výdejní místo) nebo jednorázové zvýšení počtu návštěv veřejnosti překračující kapacitu vstupního lobby u recepce nebo při pronájmu zasedacích místností nad jejich maximální kapacitu.

Služby

 1. Pracovní doba Kancelářského centra je od 8.30 do 17 hod v pracovní dny s výjimkou místních svátků.
 2. Služby mimo pracovní dobu centra. Poskytovatel ochotně projedná zvláštní opatření související s využitím zařízení v Kancelářském centru mimo běžnou pracovní dobu nebo pracovní dny v místě, kde se Kancelářském centrum nachází. Za tato zvláštní opatření může být účtován zvláštní poplatek.
 3. Objednávky služeb nabízených Poskytovatelem a jejich akceptace dohody o dalších službách nabízených Poskytovatelem pro Podnájemce jsou přípustné v jakékoli formě; takové dohody učiněné v jiné než v písemné formě lze platně sjednat pouze co do předmětu poskytované služby a v ostatním rozsahu je i pro tyto dohody závazná tato písemná smlouva včetně ceníku.
 4. Změna názvu společnosti. V případě potřeby změnit jméno společnosti je nutno tuto žádost podat písemně a adresovat manažerovi centra Poskytovatele.
 5. Podnájemce není oprávněn užívat adresu, na které figuruje Kancelář, jejíž užívání je předmětem Smlouvy, po uplynutí 30 dnů ode dne skončení této Smlouvy. Podnájemce je povinen do 30 dnů ode dne skončení smlouvy změnit své sídlo tak, aby po uplynutí této lhůty nefigurovala adresa, kterou byl Podnájemce oprávněn užívat na základě smlouvy a díky souhlasu Poskytovatele, jako sídlo či provozovna společnosti v obchodním rejstříku ani v jiné evidenci.
 6. Asistence při odchodu z centra. Služba je poskytována po dobu 3 měsíců od data ukončení smlouvy za měsíční poplatek 1 000 Kč bez DPH. Služba slouží k pokrytí správy a přesměrování pošty, faxů, telefonních hovorů a informování návštěv. V případě, že se klient rozhodne nevyužít služby Asistence při odchodu z centra, nebude po ukončení či vypršení Smlouvy Poskytovatel povinen přeposílat či uchovávat poštu či jiné zásilky, které budou pro Podnájemce doručeny a pošta bude vrácena odesílateli. Stejně tak nebudou Poskytovatelem přebírány a vyřizovány telefonní vzkazy a návštěvám klienta nebudou předány žádné informace.
 7. Podřízenost. Tato smlouva je podřízena nájemní smlouvě Poskytovatele s vlastníkem nemovitosti a všem dalším smlouvám, které jsou podřízeny nájemní smlouvě Poskytovatele s vlastníkem nemovitosti.

Internet a IT technologie v Kancelářském centru:

 1. Součástí obchodního modelu Poskytovatele je poskytování telekomunikačních linek Podnájemcům. Podnájemce nesmí obcházet podmínky použití telekomunikačních linek Poskytovatele například instalací svých vlastních přímých telekomunikačních linek. Na základě písemné žádosti zákazníka může ve specifických případech Poskytovatel udělit povolení k instalaci přímé telekomunikační linky. Takové povolení bude ale uděleno pouze za podmínky, že zákazník bude souhlasit s uhrazením měsíčního poplatku za přímý přístup k síti ve výši měsíčního poplatku za používání sítě Internet & Datová síť Pro poskytované Poskytovatelem.
 2. Narušení zabezpečení. Podnájemci je zakázáno pokoušet se o jakékoliv narušení bezpečnosti systému či sítě. Služba připojení k síti Internet od Poskytovatele nesmí být využita v žádné souvislosti s pokusy – úspěšnými i neúspěšnými – o narušení bezpečnosti sítě, služby či jiného systému. Mezi příklady zakázaných aktivit patří hackování, crackování, monitorování, neúměrného zatěžování linky stahováním nebo odesílání velkých souborů prostřednictvím P2P sítí anebo využívání systémů bez povolení; skenování portů; podnikání útoků s cílem odepření služeb a distribuování virů nebo jiného škodlivého softwaru. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit přístup k síti Internet, pokud od uznávané autority nebo poskytovatele služeb sítě Internet obdrží upozornění o takovém zneužití. Poskytovatel může odpojit zákazníkovi vybavení od sítě a odepřít poskytování služeb, pokud usoudí, že hardware či software zákazníka je nebo se stal nevhodným pro připojení k síti Poskytovatele. Podnájemce odpovídá za zajištění vlastní ochrany proti virům u svých systémů a hardwaru.

Děkujeme, že máte zájem.

Naši specialisté vás brzy kontaktují. Věříme, že společně najdeme nejlepší řešení dle vašich potřeb.

Pokud ale spěcháte, neváhejte nás kontaktovat na čísle: +420 723 244 537 .

Váš tým Scott.Weber Workspace 

Máš zájem o tuto pozici?

Napiš nám něco o soběMáš zájem o tuto pozici?


Napiš nám něco o sobě

Pošlete nám životopis